అపొస్తలుల బోధ
522 subscribers
467 photos
2 videos
239 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
■ యేసును మృతులలోనుండి ఎవరు లేపెను? యెహోవా/యేసు యొక్క తండ్రి👆
📖 *"యేసు ఎవరి కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు?*" - దేవుడైన యెహోవా/తన దేవుని/తన తండ్రి
🍒 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in
👉 అపొస్తలుల బోధ - ( www.cockm.in )
👉 Instagram - https://www.instagram.com/manucoc1/
👉 Telegram Channel - https://tttttt.me/Rom1616COC
🌅 అనాదిలో ఎవరున్నారు..?
🌅 ఆదిలో ఎవరున్నారు..?
🍒 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in
🍒 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in
🍒 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in
🍒 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in
📖 అపొస్తలుల బోధ 【 www.cockm.in
*"సృష్టి నిర్మాణములో ముగ్గురి ప్రమేయము"*
📚 అపొస్తలుల బోధ 【 www.cockm.in
(1 యోహాను. 5:20)
"మనము సత్యవంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచ్చిమనకు వివేక మనుగ్రహించియున్నాడని యెరుగుదుము. మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందున్నవారమై సత్యవంతునియందున్నాము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నిత్యజీవమునై యున్నాడు.౹"
🍒 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in
◼️ *సంఘము*
[ https://www.cockm.in/2017/04/Church.html ]

◼️ *నిజమైన సంఘమును గుర్తించుట ఎలా?*
[ https://www.cockm.in/2017/04/identifiedonetruechurch.html ]

◼️ *నీవెందుకు క్రీస్తుసంఘం సభ్యుడవ్వాలి*?
[ https://www.cockm.in/2018/06/why-you-become-a-member-of-the-church-of-Christ.html ]

◼️ *క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క నమూనా*
[ https://www.cockm.in/2019/03/The-New-Testament-Church-A-chart.html ]
💥 యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి/దేవుడు(యెహోవా).
అపొస్తలుల బోధ pinned «🗣️ *సహోదరి/సహోదరుడా..ఈ గ్రూప్ అడ్మిన్ తో మాట్లాడలనుకొంటే మెసేజ్ చేయగలరు*👇 [ @cocAdminChatBox_bot ]»