అపొస్తలుల బోధ
507 subscribers
452 photos
2 videos
216 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
🔥 *క్రీస్తు సంఘము తన్ను తాను ఆరాధించుకోదు.*
➡️ Topic : *దేవుని క్రమములో "స్త్రీ" పాత్ర*

➡️ Link : www.cockm.in/2017/04/roleofwomen.html
*క్రీస్తు శరీరము = క్రీస్తు సంఘము*
1 కొరింది. 11:3
*యేసుక్రీస్తు తన దేవుని తత్వము కలిగినవారు*
👥 *TOPIC - సహోదర ప్రేమ (Brotherly Love)*
👇🏿
[ https://www.cockm.in/2021/09/brotherly-love.html ]
🧎🏿‍♂️ *TOPIC : పలురకాల ఆరాధన*
👇🏿
[ https://www.cockm.in/2021/09/types-of-worship.html ]
👆
● పైన అంశమును పూర్తిగా చదివాక "నీవు" ఏ ఆరాధన క్రింద ఉన్నావో మరియు ఏ ఆరాధన క్రింద ఉండాలనేది సమయం ఉండగానే ఆలోచించుకో, సరిచేసుకో.🙏
Happy Resurrection/Lord's Day
🔥 *TOPIC:- "ఎఫెసీ. 5:19 మరియు కొలస్సీ. 3:16"*
👇🏿
[ www.cockm.in/2017/09/Eph-5-19-Col-3-16.html ]
👇
ఎఫెసి 5:19; కొలస్స. 3:16 ని పరిగణనలో తీసుకొని ఆరాధనలో వాయిద్యాలు ప్రవేశ పెట్టుకొనే వారు తెలుసుకోవలసిన సత్యం👆
*క్రీస్తు దేవత్వము గలవాడు👆
1⃣. *బాప్తిస్మము ఎందుకు తీసుకోవాలి?*

2⃣. *బాప్తిస్మము ఎలా తీసుకోవాలి?

3⃣. *బాప్తిస్మము ఏ నామములో తీసుకోవాలి?*

4⃣. *నిజమైన బాప్తిస్మము vs తప్పుడు బాప్తిస్మము*


పై "నాలుగు" ప్రశ్నలకు సంబంధించిన అంశాలు 👇🏿 ఈ క్రింది లింక్ లో కలవు. మీరు క్లిక్ చేసి, చదివి ఆలోచన చేయగలరు🙏

[ https://bit.ly/405fAgX ]
Colossians 2:9
🗣️ *సహోదరి/సహోదరుడా..ఈ గ్రూప్ అడ్మిన్ తో మాట్లాడలనుకొంటే మెసేజ్ చేయగలరు*👇
[ @cocAdminChatBox_bot ]
యథార్థ వంతులైన ఆరాధికులంటే.?
ధనసంపన్నుడు మరణానికి అతీతుడు కాడు