అపొస్తలుల బోధ
166 subscribers
253 photos
1 video
127 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
Happy Resurrection/Lord's Day
Happy Resurrection/Lord's Day
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
*ఈస్టర్ అంటే పునరుత్థానం కాదు*
🧎🏿‍♂️ *TOPIC : పలురకాల ఆరాధన*
                  👇🏿
[ https://www.cockm.in/2021/09/types-of-worship.html ]
                   👆
● పైన అంశమును పూర్తిగా చదివాక "మీరు" ఏ ఆరాధన  క్రింద ఉన్నారో మరియు ఏ ఆరాధన క్రింద ఉండాలనేది సమయం ఉండగానే ఆలోచించుకొనగలరు, సరిచేసుకొనగలరని మనవి.🙏
❀ 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜 : *"ప్రేమ - అంటే నీ భావనేమోగానీ"? (LOVE)*
👇
❀ 𝐋𝐢𝐧𝐤 : [ https://www.cockm.in/2020/02/Love.html ]