అపొస్తలుల బోధ
437 subscribers
422 photos
2 videos
175 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
నీవు ఏ బోధ క్రింద ఉన్నావు!?
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
1️⃣ *పస్కా పండుగ*👇
https://www.cockm.in/2018/03/The-Passover.html

2️⃣ *పర్ణశాల పండుగ/ గుడారాల పండుగ*👇
https://www.cockm.in/2018/03/The-Feast-Of-Tabernacles.html

3️⃣ *పండుగలు*👇
https://www.cockm.in/2019/12/Festivals.html
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
🐰 *అంశము ≈ : "ఈస్టర్"*

• ఈస్టర్ అంటే ఏంటి?
• ఈస్టర్ బైబిల్ లో ఉందా?
• క్రైస్తవులు ఈస్టర్ చేయవచ్చా?

🔗 *Link*👇🏿

[ https://www.cockm.in/2017/04/Easter.html ]
🗣️ *అంశము ≈ సమాధుల పండుగ*

• చరిత్ర
• ఈ పండుగను ఆచరించే పద్దతులు
• నేటి క్రైస్తవులు చేయచ్చు?

🔗 *Link* 👇

https://www.cockm.in/2024/03/all-souls-day.html
*ఈస్టర్ & సమాధుల పండుగ* 👇👇కోసం వ్రాయబడిన సందేశాలు ఇంకా ఎవరైనా చదివి ఉండకపోతే ఇప్పుడే చదివి, మీ తోటి విశ్వాసులకు కూడా లింక్స్ షేర్ చేయండి. వందనములు 🙏🏿

1️⃣. https://www.cockm.in/2017/04/Easter.html

2️⃣. https://www.cockm.in/2024/03/all-souls-day.html
🛑 *ఈస్టర్* 👇
https://www.cockm.in/2017/04/Easter.html

🛑 *సమాధుల పండుగ*👇
https://www.cockm.in/2024/03/all-souls-day.html
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
*శిరస్సు ≈ అధికారానికి/నాయకత్వమునకు సూచన*
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616