అపొస్తలుల బోధ
558 subscribers
484 photos
2 videos
258 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
1️⃣ *క్రిస్టమస్* 👇🏿👇🏿
https://www.cockm.in/2017/11/christmas.html

2️⃣ *పండుగలు*
https://www.cockm.in/2019/12/Festivals.html

3️⃣. *క్రిస్మస్ చేస్తున్నారా?*
https://www.cockm.in/2022/12/AreYouCelebratingChristmas.html

4️⃣ *క్రిస్మస్ లో క్రీస్తును ఎవరు ఉంచారు?*
https://www.cockm.in/2022/12/who-was-it-that-put-christ-in-christmas.html
🔵 *మన వాట్సప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే...*👇🏿
https://chat.whatsapp.com/K1qzk0nC7h9Hiio5YqqTdu
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in
"ప్రతి పరిశుద్ధునికి క్రీస్తుయేసునందు ____ చెప్పుడి.౹"
Anonymous Quiz
12%
ప్రైస్ ది లార్డ్
84%
వందనములు
1%
మరనాత
2%
షాలోమ్
అపోస్తలుల బోధ - www.cockm.in