అపొస్తలుల బోధ
522 subscribers
467 photos
2 videos
239 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
Happy Resurrection/Lord's Day
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
*ఈస్టర్ అంటే పునరుత్థానం కాదు*
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
🤵 𝐓𝐎𝐏𝐈𝐂 :
*వివాహము” (పార్ట్ - 01) Wedlock*

★ 𝐋𝐈𝐍𝐊 : ☟︎︎︎
https://www.cockm.in/2021/09/Wedlock-Part01.html
👆
వివాహం చేసుకొనేందుకు సిద్ధపడుతున్న వారు మరియు వివాహం చేసుకున్నవారు తమ కుటుంబాలను ఆత్మీయంగా కట్టుకొనేందుకు ఈ అంశము పూర్తిగా చదివి, వాక్య పరిశోధన చేసి, సత్యాన్ని స్వీకరించగలరని మనవి.🙏
🤵 𝐓𝐎𝐏𝐈𝐂 :
*వివాహము” (పార్ట్ - 02) Wedlock*

★ 𝐋𝐈𝐍𝐊 : ☟︎︎︎
https://www.cockm.in/2021/09/Wedlock-Part02.html
👆
Happy Resurrection/Lord's Day
🤵 𝐓𝐎𝐏𝐈𝐂 :
*వివాహము” (పార్ట్ - 03) Wedlock*

★ 𝐋𝐈𝐍𝐊 : ☟︎︎︎
https://www.cockm.in/2021/09/Wedlock-Part03.html
👆
Happy Resurrection/Lord's Day
📍 𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰 :
*"పండుగలు" (Festivals)*
👇
🔗 𝗟𝗶𝗻𝗸 :
https://www.cockm.in/2019/12/Festivals.html
👆
పై లింక్ క్లిక్ చేసి, పూర్తిగా చదివి, వాక్య పరిశోధన చేసి, సత్యాన్ని స్వీకరించగలరు.
*Easter Worship అంటే?*
Happy Resurrection/Lord's Day
🌿 *అంశము ::* మట్టల ఆదివారము! (Palm Sunday)
👇
🌿 *లింక్ ::*
https://www.cockm.in/2018/03/Palm-Sunday.html
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616