అపొస్తలుల బోధ
201 subscribers
341 photos
1 video
150 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
🙇 ప్రార్థన అంటే ఏంటి?
🙇యాచన అంటే ఏంటి?
🙇 కృతజ్ఞతాస్తులు అంటే ఏంటి?
🙇 విజ్ఞాపన అంటే ఏంటి?
🙇 ప్రార్థన ఎప్పుడు ప్రారంభమైనది?
🙇 పాత నిబంధనలో ప్రార్థన ఎవరికి చేయబడినది?
🙇 క్రైస్తవులు ఎవరికి ప్రార్థన చేయాలి?
🙇 క్రైస్తవుడు యేసునకు ప్రార్థన చేయచ్చా?
🙇 ప్రార్థన చేయువారికి ఉండవలసిన ముఖ్యమైన మూడు అర్హతలు ఏంటి?
🙇 ప్రార్థన ఎలా చేయాలి?
🙇 ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి?
🙇 ప్రార్థన ఏ సమయములో చేయాలి?
🙇 ప్రార్థన ఎన్ని సారులు చేయాలి?
🙇 ఎటువంటి ప్రార్థన చేయకూడదు?
🙇 ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలి?
🙇 బైబిల్ లో క్లుప్తమైన ప్రార్థనలు

*పై ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానం ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి, చదివి, వాక్య పరిశోధన చేసి తెలుసుకొనగలరు.*
👇🏼
https://www.cockm.in/2019/08/Prayer.html
👇
https://www.cockm.in/2019/08/Prayer.html
📖 *అంశము* : *మార్కు 16:14-18 వచనములు యొక్క పూర్తి వివరణ" (Mark 16:14-18)*
👇
https://www.cockm.in/2017/09/Mark-16-14-18.html
👆
Happy Resurrection/Lord's Day
1). *పరిశుద్ధాత్ముడు*
👇
( https://www.cockm.in/2017/07/holy-spirit.html )

2). *పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్ముడు పని*
👇
( https://www.cockm.in/2017/07/the-work-of-holy-spirit-in-the-old-testament.html )

3). *క్రొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్ముడు పని*
👇
( https://www.cockm.in/2017/07/the-work-of-holy-spirit-in-the-new-testament.html )

4). *నేటి కాలములో పరిశుద్ధాత్ముడి పని*
👇
( https://www.cockm.in/2017/07/The-work-of-the-Holy-Spirit-in-the-Present-Christianity.html )

5). *పరిశుద్ధాత్ముడు - దేవుని రెండో కుమారుడా?*
👇
( https://www.cockm.in/2017/07/is-the-Holy-Spirit-son-of-God.html )

6). *ఆత్మయు ఒక్కడే*
👇
( https://www.cockm.in/2017/07/one-spirit.html )
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
*దేవత్వములో ముగ్గురు వ్యక్తులు*
Happy Resurrection/Lord's Day
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616