అపొస్తలుల బోధ
439 subscribers
424 photos
2 videos
177 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
4⃣. "యెహోవా మందిరము "లో" ఆరాధన సమయమున ఎంత మందిని వాయిద్యాలను వాడుటకు దేవుడు నియమించెను"? (పాత నిబంధన కాలములో....)
Anonymous Quiz
24%
10 -100 మందిని
25%
100 నుండి 500 మందిని
17%
1,000 - 3,000 మందిని
34%
4,000 మందిని
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
☑️ 𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰 : "క్రైస్తవుడు ఆరాధనలో వాయిద్యములు ఎందుకు వాడకూడదు?"
👇
☑️ 𝗟𝗶𝗻𝗸 : https://www.cockm.in/2017/09/why-should-a-christian-not-use-instruments-in-worship.html
📖 సహోదరి/సహోదరుడా పైన అంశమును క్లిక్ చేసి, పూర్తిగా చదివి, ఆలోచించి, సత్యాన్ని స్వీకరించుము.🙏
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
*ప్రశ్న ::* క్రొత్త నిబంధన ఆరాధనలో వాయిద్యాలు ఉపయోగించి ఆరాధన చేస్తే పాపమా?
👇
■ *సమాధానం ::* అవును..., పాపమే.

● ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము. (1 యోహాను. 3:4)

*"పాడుట"* గూర్చి (ఎఫెసి. 5:19; కొలస్స. 3:16; హెబ్రీ. 13:15; 1 కొరింథి. 14:15...etc చూడుము) క్రొత్త నిబంధన పేర్కొంది కానీ దానికి వాయిద్యాలు జోడించి పాడమని సెలవు ఇవ్వలేదు. నీవు జోడిస్తే దేవుని ఆజ్ఞను మీరినట్టే అగును. (ప్రకటన. 22:18-19)
👆
( ఒక సహోదరుడు అడిగిన ప్రశ్నకు - సమాధానం )
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✏️ నీ ఆరాధన గురించి ఆలోచించు నేస్తమా (My friend, Think about your Worship)
👇
[ *Link* : http://bit.ly/3jT5kVD ]
Happy Resurrection/Lord's Day
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
☛ "ప్రభురాత్రి భోజనము భోజనం అనగా నేమి?"
☛ "ఎప్పుడు/ఏ వారం తీసుకోవాలి?"
☛ "ఎవరు తీసుకోవాలి?"
☛ "ఎలా తీసుకోవాలి?"
☛ "ఎందుకు తీసుకోవాలి?"
👆
పై అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం కొరకు ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి, చదివి, వాక్య పరిశోధన చేసి, సత్యాన్ని స్వీకరించుము.
👇
[ https://www.cockm.in/2017/11/Lords-Supper.html ]
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
6⃣. "మనుష్యులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు" తండ్రిని ఆరాధించువారు ఎట్టి ఆరాధన చేయువారైయుంటారు?

☞︎︎︎ "ఉదాహరణకు" : లెంట్ డేస్, భస్మ బుధవారం, మట్టల ఆదివారం, గుడ్ ఫ్రైడే, ఈస్టర్, క్రిస్టమస్, సమాధుల పండుగ...Etc
Anonymous Quiz
32%
"యధార్ధమైన ఆరాధన"
20%
"తెలియని ఆరాధన"
6%
"స్వేచ్ఛా ఆరాధన'
42%
"వ్యర్థ ఆరాధన"
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
🌿 *అంశము ::* *మట్టల ఆదివారము! (Palm Sunday)*
👇
🌿 *లింక్ ::*
https://www.cockm.in/2018/03/Palm-Sunday.html
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616
✓ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : @ApostolicDoctrineRom1616