بليط و تور آفرى
40 subscribers
849 photos
62 videos
2 files
1.71K links
Download Telegram
آفر های ویژه امروز 1402/10/13 21:00 📆

تهران به مشهد جمعه 10/15
1,266,300 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران پنج شنبه 10/14
2,327,100 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 10/15
2,398,500 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/14 21:00 📆

تهران به مشهد جمعه 10/15
1,201,020 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 10/15
1,900,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 10/26
2,877,900 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش جمعه 10/15
770,550 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت جمعه 10/15
1,455,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش جمعه 10/15
1,584,540 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/15 21:00 📆

تهران به مشهد شنبه 10/16
1,261,200 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول شنبه 10/16
2,424,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 10/26
3,005,400 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز دوشنبه 10/18
1,247,940 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش دوشنبه 10/18
1,247,940 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش شنبه 10/16
384,061 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/16 21:00 📆

تهران به مشهد یکشنبه 10/17
1,052,100 تومان خرید آنلاین

قشم به تهران یکشنبه 10/17
941,430 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 10/22
2,877,900 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 10/27
3,102,300 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد یکشنبه 10/17
676,500 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز دوشنبه 10/18
970,500 تومان خرید آنلاین

شیراز به کیش یکشنبه 10/17
724,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/17 21:00 📆

تهران به استانبول جمعه 10/22
2,877,900 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 10/25
3,199,200 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد دوشنبه 10/18
486,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز دوشنبه 10/18
446,730 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش دوشنبه 10/18
1,089,840 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش سه شنبه 10/19
1,400,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 10/19
1,590,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/18 21:00 📆

تهران به استانبول جمعه 10/22
2,800,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 10/19
3,296,100 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 10/19
779,500 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز سه شنبه 10/19
884,500 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش پنج شنبه 10/21
1,188,780 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 10/19
1,250,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش سه شنبه 10/19
1,400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/19 21:00 📆

تهران به استانبول جمعه 10/22
3,005,400 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 10/20
3,489,900 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز چهار شنبه 10/20
884,500 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز جمعه 10/22
1,230,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش جمعه 10/22
1,400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/20 21:00 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 10/21
861,500 تومان خرید آنلاین

تهران به مشهد شنبه 10/23
1,078,620 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 10/29
3,102,300 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 10/26
3,549,060 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز جمعه 10/22
1,120,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش جمعه 10/22
1,590,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/21 21:00 📆

تهران به مشهد شنبه 10/30
1,150,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به تهران چهار شنبه 10/27
1,176,540 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول چهار شنبه 10/27
3,199,200 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 10/26
3,683,700 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز جمعه 10/22
1,120,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/22 21:00 📆

تهران به استانبول شنبه 10/23
2,908,500 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 10/26
3,740,820 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز شنبه 10/23
1,400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/23 21:00 📆

تهران به مشهد جمعه 10/29
1,274,460 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 10/29
3,357,300 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 11/3
4,000,000 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد دوشنبه 10/25
819,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز دوشنبه 10/25
921,948 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز دوشنبه 10/25
1,400,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/24 21:00 📆

تهران به مشهد جمعه 10/29
1,274,766 تومان خرید آنلاین

مشهد به تهران چهار شنبه 10/27
1,276,500 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول شنبه 10/30
3,393,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 11/3
3,836,700 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد دوشنبه 10/25
451,320 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز دوشنبه 10/25
735,300 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش پنج شنبه 10/28
1,212,362 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/25 21:00 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 10/27
1,113,300 تومان خرید آنلاین

تهران به مشهد جمعه 10/29
1,190,000 تومان خرید آنلاین

تهران به استانبول جمعه 10/29
3,357,300 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 11/3
3,836,700 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 10/26
545,670 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز سه شنبه 10/26
884,500 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش پنج شنبه 10/28
1,200,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت سه شنبه 10/26
1,535,580 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش سه شنبه 10/26
1,551,900 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370
آفر های ویژه امروز 1402/10/26 21:00 📆

تهران به استانبول یکشنبه 11/1
3,069,660 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 11/3
3,740,820 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 10/27
776,700 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز چهار شنبه 10/27
1,188,780 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02188946153
📱موبایل:09373513452-09120849004
🌐آدرس سایت:safarticket724.ir
@tourticket1370