ٺبلیغات چادرےها فرشٺہ اند🍃💚
11 subscribers
8 photos
2 links
Download Telegram
چنـد نڪته بگم در خصوص تبـلیغـاٺ:

-🐚-تبلیغ براے گروه پذیرفته نمیشود .فقط ڪانال تبلیغ میشہ.

-🍬-تبلیغ حمایتی نداریم.

-💎-لطفا تقاضاے تخفیف نڪنید،تعرفه ها منصفانه است :)
یاعلی🌹
#رضایت_مشتری😍

طرح ۱ کا بازدید حدود ۸۰ الی ۱۰۰ تا جذب 🤩🎈
#رضایت_مشتری😍

طرح شبانه حدود ۴۰ تا ۵۰ تا جذب 🤩🎈
#رضایت_مشتری😍
طرح یک کا بازدید
#رضایت_مشتری😍
طرح بیستوچهار ساعته👌
#رضایت شما
طرح بازدیدی 🌼
#رضایت_مشتری 🌸
💎شرایط تبلیغ :↓

#بازدیدی :
هر 1k بازدید 10 هزار تومان(نیم ساعت پست اخر و بعد پست آزاد) 😍👍 به همراه یک ریپ رایگان

{چالش بࢪاے بازدید پذیࢪفتھ مےشۅد/ویو چالش بر حسب استیکر سنجیده میشه}

#ساعتی :
🟢ساعت تبلیغ از 12 تا 14
🟡ساعت تبلیغ از 16 تا 18
🟠ساعت تبلیغ از 18 تا 20
🔵ساعت تبلیغ از 20 تا 22
☄️نرخ تبلیغ در این ساعات با ریپ رایگان فقط 8 هزار تومان﴿نیم ساعت پست اخر﴾


#شبانه :
پست آخر 15 هزار تومان
#همراه_با_ریپ_رایگان 🤩
{نکته: برای شبانه چند روز زودتر رزرو کنید.}
ساعت پست آخر شبانه از ۲۳ تا ۹ صبح

⭐️⭐️⭐️ ۲۴ ساعت سنجاق نیم ساعت پست اخر همراه با ریپ 22 هزار تومان

-💎- هر ریپ اضافه ۲ هزارتومان
-💎- ریشات ۴ هزار تومان
-💎- سنجاق ۵ هزار تومان


•بنر، ࢪیپ و محتۅاے ڪانال باید اخلاقے باشد
•|ریپ متنے ڪوتاھ است ڪھ بعد از بنر قراࢪ مےگیࢪد و بࢪا؎ جذب بیشتࢪ مؤثࢪ است🌱هر چه تعداد ریپ بیشتر باشد جذب بیشتر است|•


برای هماهنگی به این آیدی مراجعه کنید :👇🏻👇🏻

🌸 @Miss_nash