𝗡𝗮𝗶𝗟 𝗶𝗱𝗲𝗮𝘀 | ایده ناخن
5 subscribers
60 photos
2 videos
11 links
• ترند ترین دیزاین های ناخن 💅🏻🫧—————————————————————
• The most trending nail designs 💅🏻🫧
Download Telegram
🐸🥑🌱🐢🌳📚🥝🥦
طرح های ساده بذاریم بیشتر یا شلوغ؟
Should we more simple designs or busy ones?
Anonymous Poll
100%
Busy design🔥| 🔥طرح شلوغ
0%
Simple design🎀 | 🎀طرح ساده