بازيابی ايرانشهريگ
275 subscribers
10.1K photos
2.94K videos
44 files
2.27K links
Download Telegram
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

سه‌شنبه (بهرام‌شید) بیست و یکم، روز رام از ماه فروردین، سال ۸۵۸۳ زرتشتی، روز نَبُر.
در روزهای نبر حیوانی کشته و گوشتی خورده نمی‌شود.
ایزد رام در آیین مزدیسنا، پاسدار و موکل روز بیست و یکم هر ماه است و در اوستا با صفت «بخشنده‌ی چراگاه و اغذیه‌ی خوب» از وی یاد شده‌است. گل خیری زردرنگ به این ایزد اختصاص دارد.

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

«در ایران اسرائیل نفوذ نه‌دارد، خود حکومت می‌کند»

در ایران اسرائیل نفوذ نه‌دارد خود حکومت می‌کند
رگ‌های میهن گشوده خون بهدینان حجومت می‌کند
از فراز و از فرود از چپ و هم راست شیعه‌ی آل براهیم
تخم اسماعیل و اسحاق زیر پوست رفته حزومت می‌کند

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
مهرشید، روز فروردین، نوزدهم فروردین ۸۵۸۳ زرتشتی

در یوتیوب:
https://youtu.be/_eIxmrO0axk

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسروآرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندید_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

«اسلام همان تابوت دیرینه‌ی ماست»

اسلام همان تابوت دیرینه‌ی ماست
برخیز زان برون شو الا ای سَروبُنِ راست
نوروز که جمشاه نهادش بر جای
میخی‌ست که در تابوت اسلام فروش باید داشت

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
تیرشید، روز دی‌به‌مهر، پانزدهم فروردین ۸۵۸۳ زرتشتی

در یوتیوب:
https://youtu.be/-KTKn-3TjdY

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسروآرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندید_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
بازيابی ايرانشهريگ
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات نقد مغلطهٔ عدم دخالت کشورهای خارجی از روزن ایرانشهری در یوتیوب: https://youtu.be/ZsO2JgyAX5M https://youtu.be/x-XfCJI9uSQ به تیسپون باز می‌گردیم و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

نقد مغلطه عدم‌ دخالت نیروی خارجی، بخش دوم.


در یوتیوب:
https://youtu.be/9iOg1kosf9o

https://youtu.be/oogaB5xBUF0

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
Audio
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

برنامه آوایی چهارشنبه روز باد (بیست و دوم) فروردین، سال ۸۵۸۳ زرتشتی، ۲۵۸۳ کوروشی، ۲۰۲۴ ترسایی.

گناه نابخشودنی آتشکده هیوستون در پاگشائی شاهکشزاده مسلمان و زرتشتی‌ستیز، ضحاکرضا دیبا.

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
بازيابی ايرانشهريگ
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات برنامه آوایی چهارشنبه روز باد (بیست و دوم) فروردین، سال ۸۵۸۳ زرتشتی، ۲۵۸۳ کوروشی، ۲۰۲۴ ترسایی. گناه نابخشودنی آتشکده هیوستون در پاگشائی شاهکشزاده مسلمان و زرتشتی‌ستیز، ضحاکرضا دیبا.…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

برنامه چهارشنبه روز باد (بیست و دوم) فروردین، سال ۸۵۸۳ زرتشتی، ۲۵۸۳ کوروشی، ۲۰۲۴ ترسایی.

گناه نابخشودنی آتشکده هیوستون در پاگشائی شاهکشزاده مسلمان و زرتشتی‌ستیز، ضحاکرضا دیبا.


در یوتیوب:
https://youtu.be/tIWQK2C0W3A

https://youtu.be/3gqe7cdtWMw

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
همکاری ضحاکرضا دیبا و حزب ایران نوین در جهت تجزیه دموکراتیک ایرانزمین
کاری از همازوران بازیابان ایرانشهری (شاخه درون کشور)👑

در یوتیوب:
https://youtu.be/3bB6d6--d9M

https://youtu.be/U1rFMaiAPbE


به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

آیا نهاد پادشاهی نهادی غیرسیاسی‌ست؟

در یوتیوب:
https://youtu.be/SmhQubOomyU

https://youtu.be/WeIvZOf1r2w


به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

Yasna 28.2
(a) yə‌ vāo mazdā ahurā   pairī jasāi vohū manaŋhā
(b) maibiiō dāuuōi ahuuāo   astuuatasčā hiiat‌čā manaŋhō
(c) āiiaptā aš‌āt‌ hačā   yāiš rapaṇtō daidīt‌ xvāϑrē

در یوتیوب:
https://youtu.be/29Q6-_jAS2c

https://youtu.be/qLUXsfiAuq8

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

بیست و پنجم فروردین روز بزرگداشت مغ بزرگ عطار نیشابوری گرامی باد.

در یوتیوب:
https://tinyurl.com/4pxcnhph

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

«سادیستعلی»

از رنج کسان‌اش افزد لذت، در مهر و محبّت پُر ز خسّت
از قلب تهی شده ز رقّت، شود شاد سادیستعلی
از فریاد مرد نیک ز تهمت، از ایّار غلتیده به خفّت
از پستیِ آمده ز فطرت، شود شاد سادیستعلی
از خیم به دور گشته ز عفّت، هم ظلم بدل گشته به نهضت
از عُزلت نور در بطن ظلمت، شود شاد سادیستعلی
از بی شرفی نا به ندرت، از بی خردی پر ز حدّت
از زُفتی همبسته به خصلت، شود شاد سادیستعلی
از فسق و فسادِ اندر کثرت، از جور و ستم که یابد شدّت
از گریه‌ای تلخ در اوج محنّت، شود شاد سادیستعلی
از آن چه به ایران آرد ذلّت، از بوری و خشم و گُرمِ ملّت
از زجر زنان در همه مدّت، شود شاد سادیستعلی

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
ناهیدشید، روز دین، بیست و چهارم فروردین ۸۵۸۳ زرتشتی

در یوتیوب:
https://youtu.be/zU40bTZ6wmM

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسروآرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندید_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
بازيابی ايرانشهريگ
Photo
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

بیانیه رسمی بازیابی ایرانشهری به پاسخ موشکی-پهپادی جمهوری اشغال‌گر اسلامی به اسرائیل
*
شکی نیست، نبرد میان فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق، نبردی که هر دو سوی پیکار، نوادگان ابراهیم خلیل هستند، نبرد فرزندان زرتشت و کورش نیست، نبرد ایرانشهریان نیست. از روزن فلسفه سیاسی ایرانشهری، که بهره‌مندی از بمب اتمی زرتشتی در کنار قدغن کردن اسلام در سراسر ایرانزمین و بازسازی نهاد شهریاری از بنیادهای دکترین پدافندی تمدنی آن است، جمهوری اشغال‌گر اسلامی چیزی جز حکومتی اسرائیلی در نمود شیعی آن نیست. جنگ زرگری خاخام‌های شیعه با خاخام‌های جهود، هرگز و هرگز جز برای سود و نیکی قدس که همان اورشلیم است، نه‌بوده و نیست. هر کنش ضحاک شیعه، آن‌گونه که هر کنش هم‌گنان اسرائیلی‌اش، جز دامی پیش پای ایران و ایرانی نه‌بوده، نیست، و نه‌خواهد بود.

هم‌میهنان!
هماره گفته‌ایم، خاخام خامنوف هرگز گامی بر نه‌می‌دارد که در آن سودی برای روسیه و اسرائیل نه‌باشد، و این پاسخ پهپادی-موشکی به تازش اسرائیل به کنسول‌گری اشغالی ایرانزمین در سوریه نیز، (پاسخی که از روزن فرمالیستی و حقوق بین‌الملل سد در سد درست و به جا شمرده می‌شود، اگرچه چون هر کنش شیعیان نیتی جز زیان‌رسانی به ایرانزمین و سودرسانی به اسرائیل نه‌دارد)، جز در راستای پیش‌برد سود روسیه و اسرائیل نه‌بوده است. همان‌گونه که تازش هفت اکتبر حماس نیز جز به سود روسیه و اسرائیل، به ویژه دولت در آستانه فروپاشی نتانیاهو نه‌بود.

از سوی دیگر، هدف درون کشوری این درگیری، بخشیدن قوت قلب به خرفسترهای شیعه و سرکوب هر چه اهرمنی‌تر زنان و مردان آریائی می‌باشد که از آبان ۹۵ تا امروز، به ویژه در جنبش مهسا، سال به سال شکست‌های سهمگینی را به گروگیران شیعه و کمونیست میهن و دیگر فتنه‌گران ۵۷ی روا داشته‌اند. زنان و مردانی که البته راه نابودی اسلام در ایرانزمین را، با همه‌ی هم‌کاری‌های پیدا و پنهان قدس‌گراها و اورشلیم‌گراها و کمونیست‌های هم‌پیمان‌شان، تا پایان روشن آن، یعنی بازیابی تاج جم و کیخسرو و افروختن دگرباره آتش زرتشت در سراسر ایرانشهر پیش خواهند برد.

فراتر، پاسخ‌های در پیش اسرائیلیان، در چارچوب این جنگ زرگری، در راستای نابودی زیرساخت‌های کدگ‌آماری (اقتصادی) و سپاهی کشور در بند گرفتار شده ما، و هم‌چنین درو کردن چکمه‌پوشانی خواهد بود که می‌توانند سیج و خطری برای رهبری مجتبی خامنوف و نیز کارگردانان انجام یک کودتای آریائی و ساخت بمب اتمی زرتشتی باشند. کودتای آریائی و بمب اتمی زرتشتی، دو آماج اهورائی که خاخام خامنوف و نتانیاهو هر دو به یک اندازه از آن می‌هراسند، آن گونه که بایدن و پوتین و دیگر بدخواهان ایرانشهر از ریاض تا آنکارا.

ما همچنین واریز سدها ملیون دلار در جیب اسرائیل را از جیب مالیات‌دهندگان آمریکائی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی خواهیم داشت و نیز بالا رفتن هزینه گاز و نفت در بازار جهانی و نیرومندتر شدن ترامپ در برابر بایدن، که هر دو خواست رسمی مسکو است. دور شدن نگاه جهان از جنایت‌های شبانه‌روزی روسیه در اوکرائین و هم‌چنین باز کردن دست اسرائیل برای گسترش رخنه خود در کشورهای عربی به بهانه خطر "ایران" لایه‌های پنهان دیگر این نمایش هستند. نیاز به یادآوری نیست که هر آینه این‌ها تنها گوشه‌هایی از سودهایی است که سه‌گانه خامنوف، پوتین، نتانیاهو، از این نبردهای زرگری برده و می‌برند.

در پایان روی سخن‌مان سوی آن دسته از صهیونیست‌های شیعه در برون کشور است که پیوسته خواستار تازش اسرائیل به پایگاه‌های اتمی ایران اشغالی شده و فرای این، با کوبیدن سر بر دیوار ندبه بی‌شرمانه می‌گویند سرنوشت ملت ایران با ملت اسرائیل گره خورده است.

به این شیعیان ایرانی‌نما که در جرج تاون سند فروپاشی ایرانزمین را دستینه نهادند و بارها گفته‌اند خط قرمزشان پاسبانی از اسلام اهرمنی است و آئین سپند و اهورائی پادشاهی را آئین گوسفندی خوانده‌اند، هشدار می‌دهیم: برای ما هیچ فرقی میان صهیونیست‌های شیعه کرواتی و صهیونیست‌های شیعه عمامه‌دار نیست، میان شیعیان لائیک و شیعیان فقاهتی. ابراهیمی، و بر طریق اولی، مسلمان، بنا بر تعریف، ایرانی نیست، آن چنان که ایرانی، مسلمان و ابراهیمی نه‌توانستی بود. ملت آریائی ایران مرد تنهای شب ماهروز است و هیچ دوستی در جهان نه‌داشته، و نه‌دارد. چیون، سرنوشت این ملت هزاران‌ساله، سرنوشت این کهن‌ترین ملت جهان، نه با امت اسرائیل گره خورده است، آن‌گونه که صهیونیست‌های شیعه کرواتی می‌گویند، و نه با امت فلسطین، آن‌گونه که صهیونیست‌های شیعه نعلین‌پوش. بسیار روشن است:

ادامه:
بازيابی ايرانشهريگ
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات بیانیه رسمی بازیابی ایرانشهری به پاسخ موشکی-پهپادی جمهوری اشغال‌گر اسلامی به اسرائیل * شکی نیست، نبرد میان فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق، نبردی که هر دو سوی پیکار، نوادگان ابراهیم خلیل…
ما یک وجب از خاک شوش و پارسه را به سد قدس که همان اورشلیم است نه‌داده، و نه‌خواهیم داد، آن چنان که یک موی دیاکو و کوروش و اردشیر را به سد ابراهیم و موسی و محمد.

روز اشتاد (بیست و ششم) فروردین ۸۵۸۳ زرتشتی.

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

«اسلام همان تابوت دیرینه‌ی ماست»

اسلام همان تابوت دیرینه‌ی ماست
برخیز زان برون شو الا ای سَروبُنِ راست
نوروز که جمشاه نهادش بر جای
میخی‌ست که در تابوت اسلام فروش باید داشت

برگرفته از: «اردیگ‌نامگ»
تیرشید، روز دی به مهر، پانزدهم فروردین ۸۵۸۳ زرتشتی

در یوتیوب:
https://youtu.be/-KTKn-3TjdY

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسروآرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندید_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking
بازيابی ايرانشهريگ
Photo
با نام اورمزد، بغ بزرگ، بزرگ‌ترین بغان
و با نام مهر و اناهیت و اپام نبات

«بررسی نخستین سودهای موشک‌پرانی خاخام خامنوف برای نتانیاهو»

اگر از روزن تیسپون به جهان نگریسته و سنجه را چیون نهیم کو جمهوری اشغال‌گر اسلامی و کمونیست‌ها و صهیونیست‌های شیعه حاکم بر ایرانزمین هر آن‌چه می‌کنند سودی باید برای اسرائیل و سپس روسیه دربرداشته باشد، آن‌ گاه زدن موشک به خاک اسرائیل باید ارزش افزوده‌ای برای پوتین و نتانیاهو داشته باشد. ما در این متن از بررسی سودها برای روسیه چشم‌پوشی می‌کنیم.

لیک کف سودرسانی به نتانیاهو و اسرائیل تا همین جا، یک روز پس از نخستین پرده از جنگ زرگری میان صهیونیست‌های شیعه و صهیونیست‌های جهود:

۱.  همه ره‌بران غربی که تا دیروز آشکارا نتانیاهو را نقد می‌کردند، امروز پشتی‌بانی کامل از او می‌کنند.
۲.  اسرائیل باری دیگر در نقش قربانی رفته است و ایران را با آلمان نازی یکی می‌گیرد.
۳.  نیروهای ارتشی آمریکا و فرانسه و انگلیس و اردن به طور بی میانجی در پدافند از اسرائیل به میدان آمده‌اند.
۴.  از فشار لیبرال‌ها و دمکرات‌های چپ چون نانسی پلوسی و شاک شومر و برنی سندرز که خواستار پایان سلاح‌رسانی به اسرائیل بودند کاسته شده است.
۵.  به کشورهای عربی، که هیچ یک پدافند سه‌لایه‌ای اسرائیل را نه‌دارند، این پیام رسیده شده است که در برابر قدرت آتش موشکی ایران ناتوانند، پس باید فرای خرید سلاح از غرب (به ویژه سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه)، با آمریکا و اروپا هم‌پیمان باشند و بیش از اندازه به چین و روسیه دل نه‌بندند و هم‌زمان، پیمان ابراهیم را نیز با اسرائیل، که همانا فراموش کردن کشور فلسطین شرط بنیادین آن است، پیش به‌برند.

سودهای حد میانی که سیرک موشکی خاخام خامنوف می‌توانند به نتانیاهو رسانند:

۱.  گرفتن پروانه تازش به رفح و نابود کردن حماس از جو بایدن، در برابر نشان دادن خویشتن‌داری و چشم‌پوشی از درگیری بی میانجی با ایران که می‌تواند به یک جنگ گسترده انجامد و پای آمریکا را به میدان درگیری کشد.
۲.  به رخ کشیدن خود در بازی قدرت درون اسرائیل به عنوان کسی که می‌تواند میانه‌روی و خویشتن‌داری نشان دهد و در برابر نیروهای تندرو دولت‌اش که خواستار زدن ایران و آتش‌افروزی همه‌سویه هستند ایستادگی کند.
۳.  دریافت هواپیماهای سوخت‌رسانی برای جنگنده‌های «اف سی و پنج» که او را در تازش به خاک ایران از ارتش آمریکا بی نیاز می‌کنند.

سودهای بالادستی‌ای که می‌توان برای نتانیاهو و اسرائیل در نگر داشت:
۱.  تازش به لبنان و نابود کردن حزب‌الله.
۲. تازش به ایران و زدن پایگاه‌های اتمی و سپاهی ایرانزمین.
۳. پویا کردن گزینه ماشه در برجام و بازگرداندن برنامه هسته‌ای به ذیل ماده هفت سازمان ملل.

روز زامیاد (بیست و هشتم) از ماه فروردین، سال ۸۵۸۳ زرتشتی.

به تیسپون باز می‌گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به بزرگترین آتش‌ها
با ایران در ایران برای ایران
کاندید زرتشتی پادشاهی
کیخسرو آرش گرگین

#خردکام_کیخسرو_آرش_گرگین
#کیخسرو_آرش_گرگین_نماینده_زرتشتی_پادشاهی
#کاندیدای_پادشاهی_ایران
instagram: Official.iranshahrig
instagram: K.arash.gorgin
telegram: @iranshahrig
telegram: @zoroastrianking