پارسی دربرابر فارسی
542 subscribers
1.72K photos
62 videos
2 files
109 links
واژه‌های فنّی پایه به فارسی

سرپرست:
@V_Mohseni

به برگ اینستاگرام ما نیز بپیوندید:
parsi_vs_farsi
Download Telegram
🔳 اَمارات و اِمارات

از «غلط ننویسیم» استاد «ابوالحسن نجفی»

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🍂🍃🌹
🍃🌹
🌹

پی‌جو
پیجر

هنگام هم‌ارزیابی برای یک واژهٔ بیگانهٔ راه‌یافته به زبان، اگر هم‌ارزی بیابیم یا بسازیم که از دید آوایی به آن واژه نزدیک باشد، به رواج یافتن برابرنهاد یاری رسانده‌ایم.

برای نمونه، فرهنگستان ایران برای دستگاه پیجر (pager)
هم‌ارز «پی‌جو» را برگزیده است. به‌جز معنای درخور، نزدیکی آواییِ دو واژهٔ پارسی و انگلیسی راه را برای زودتر جا افتادن واژهٔ پارسی هموار می‌کند.

🌹
🍃🌹
🍂🍃🌹

چشم‌وچراغ
@cheshmocheragh
پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🍂🍃🌹
🍃🌹
🌹

🔳 به فارسی
تماس با مشترک موردنظر مقدور نیست.

🔳 به انگلیسی
No response to paging.

🔳 به پارسی
پی‌جویی بی‌پاسخ است.

🔳 روشنگری
پی‌جویی کردن (فرهنگستان)
پِیج کردن

🌹
🍃🌹
🍂🍃🌹

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
Forwarded from ادب‌سار
🌸🌸🌸
🌸🌸
🌸
چُنین بَرده گشتیم بر خواسته
دل آراسته شد روان کاسته

چو دل برنِهی بر سَرای کهن
کند راز و بر تو بپوشد سخن

سوی آز منگر که او دشمن‌ست
دلش بَرده‌ی جانِ آهَرمَن‌ست

بپوی و بپوش و بناز و بخَور
تو را بهره این‌ست ازین رهگذر
#فردوسی

و در این هفته
امیدم چنان‌ست کز کردْگار
نباشی جز از شاد و به‌روزْگار


گزینش #جعفر_جعفرزاده
#چکامه_پارسی
@AdabSar
🌸
🌸🌸
🌸🌸🌸
از «دست‌نامهٔ ویرایش» استاد «بهروز صفرزاده»

زادِ ولد
زاد و ولد

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
پایگان و پایگانی
سلسله‌مراتب و سلسله‌مراتبی
سلسله مراتب و سلسله مراتبی

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🔳 انقلاب تابستانی/زمستانی
🔳 خوریستان تابستانی/زمستانی

خوریستان = خور (خورشید) +
ایستان (از ایستادن)

«خورشید» در گَشتار (= مدار) خود در بُرجگان (= دایرة‌البروج)، با رسیدن نزدیک فَرینه (= اکسترمم) دوسه روز «ایستان» (= بی‌حرکت) می‌نماید (= به‌نظر می‌رسد): از اینجا واژهٔ زیبای «خوریستان».

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🔳 گریز و گزیر

از «دست‌نامهٔ ویرایش» استاد «بهروز صفرزاده»

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
نگوییم category؛
بگوییم رسته، رده، طبقه...!

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
تیرامیسو نوعی دسرِ ایتالیایی است.

واژۀ تیرامیسو
(انگلیسی: tiramisu؛ ایتالیایی: tiramisù)
در ایتالیایی جمله‌ای امری است به معنیِ «من‌و بالا بکِش»، یا به عبارتی «یه حالی به‌م بده».

این واژه از سه جزء تشکیل شده‌است:
1. tira: بکِش
2. mi: مرا
3. sù: بالا

گزین‌گویه‌ها
@gozinguye

به سفارش فرهنگستان ایران:
بگوییم پیش‌غذا و پی‌غذا؛
نگوییم اردور و دسر!

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
Forwarded from ادب‌سار
☘️🌹🍀
🌹🍀
🍀
کسی کو خرد جویَد و ایمنی
نیازد سوی کیشِ آهرمنی

چو فرزند باید که داری به ناز
ز رنج ایمِن از خواسته بی‌نیاز

تو بی‌رنج را رنج منمای هیچ
همی مردی و داددادن بسیچ

که گیتی سپنج‌ست و جاوید نیست
فَری برتر از فَرّ‌ِ جمشید نیست
#فردوسی

و آرزوی این هفته‌:
انوشه بزی تا بوَد روزْگار
همیشه خرد بادت آموزْگار


گزینش #جعفر_جعفرزاده
#چکامه_پارسی
@AdabSar
🍀
🌹🍀
☘️🌹🍀
جداسان و جداسانی
متمایز و تمایز

پارسی‌انجمن
@parsi_anjoman
پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🔳 (FA) (فا) فنّاوری اطّلاعات
🔳 (EN) Information Technology (IT)

به سفارش فرهنگستان ایران:
بگوییم فا؛
نگوییم IT!

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
باتون
باتوم

از «دست‌نامهٔ ویرایش» استاد «بهروز صفرزاده»

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
ارزکاو و ارزکاوی
ماینِر و ماینینگ

پارسی‌انجمن
@parsi_anjoman
پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🔳 بافهٔ دوریاز
🔳 کابل سیّار

پارسی در برابر فارسی
@ParsiVsFarsi
🔳 نمونه‌ای از سَره‌نویسی بزرگان زبان پارسی

هرچه زود برآید، دیر نپاید.

پارسی‌انجمن
@parsi_anjoman
پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
وایازش
رگرسیون

چشم‌وچراغ
@cheshmocheragh
پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi
Forwarded from ادب‌سار
🌺🌺🌺
🌺🌺
🌺
سَخُن چون برابر شود با خرد
روانِ سراینده رامش برد

کسی را که اندیشه ناخَوش بوَد
بدان ناخَوشی رای او گَش بوَد

همی خویشتن را چَلیپا کند
به پیش خردمند رسوا کند

وُ لیکن نبیند کس آهو*ی خویش
تو را روشن آید همی خوی خویش
#فردوسی
—————————
*آهو = بدی، کاستی، کمبود، لغزش

امیدوارم:
همیشه بزی شاد و برترمنش
ز تو دور بادا بدِ بدکنش


فرستنده #جعفر_جعفرزاده
#چکامه_پارسی
@AdabSar
🌺
🌺🌺
🌺🌺🌺
اکثراً و اقلّاً
بیشتر و دست‌کم

از «غلط ننویسیم» روانشاد استاد «ابوالحسن نجفی»

پارسی دربرابر فارسی
@ParsiVsFarsi