🗓 درگذر تاریخ - صدای آزادی
1.16K members
22.3K photos
10.7K videos
132 files
8.47K links
#آمد_نیوز #صدای_آزادی sedaiazadi
تاریخ 🇮🇷ایران : ملی ومیهنی ٫اجتماعی ٬فرهنگی ٫سیاسی و...
تاریخ 🌍جهان :انقلاب ها وشخصیت های تاثیرگذار که بایستی بدانیم
🗓 برگ هایی از تاریخ میهن که از دید تو👀 مخفی کرده اند
Download Telegram
to view and join the conversation
🎋 #ایران -7اسفند- #درگذشت علامه علی اکبر #دهخدا ٫ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و شاعر #مؤلف و بنیانگذار #لغت_‌نامه #دهخدا
مضامین #اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا #طنز تلخ و گزنده اوست

✍️علامه علی اکبر #دهخدا در سال ۱۲۹۷ هجری قمری در تهران به دنیا آمد
وی در دوران انقلاب مشروطه، با همکاری میرزاجهانگیرخان شیرازی، شهید راه آزادی، روزنامه صوراسرافیل را که از نشریات معتبر و مترقی دوران مشروطیت بود منتشر ساخت. دهخدا با امضای مستعار دخو علیه استبداد محمدعلیشاه، مطالبش را بهرشته تحریر درمیآورد.دهخدا پس از فتح تهران بهدست مجاهدان و خلع محمدعلیشاه از سلطنت، از تهران و کرمان به نمایندگی مجلس انتخاب گردید. پس از شکست انقلاب مشروطه، از همکاری سیاسی با دولتمردانی که به میوهچینی جنبش مردم برخاسته بودند، خودداری نمود و به کار تحقیق و نویسندگی پرداخت.
#لغت_‌نامه دهخدا که باارزشترین اثر او و یکی از معتبرترین منابع زبان فارسی میباشد، حاصل بیش از 45سال کار تحقیقی دهخدا در همین دوران است
⚡️ با اوجگیری #نهضت ملیشدن صنعت نفت بهرهبری #دکترمصدق، بار دیگر، دهخدا بهرغم کهولت سن، بهحمایت از جنبش ضداستعماری مردم ایران و پیشوای آن پرداخت.
دهخدا در اوایل اسفند ماه سال1329 بهمنظور کمک بهمردم و دولت ملی مصدق مبادرت بهتأسیس جمعیت مبارزه با بیسوادی نمود. او تنها خانه پدری خود را فروخت و برای کمک بهمصدق کبیر آن را هدیه کرد.پساز کودتای ننگین 28مرداد 1332، کودتاگران سراغ دهخدا رفتند و چندینبار او را مورد بازجویی قرار دادند. در آخرینباری که مورد بازجویی قرار گرفته بود، در یک نیمهشب زمستانی، در پشت خانهاش رها شد. او آنچنان بیرمق و ضعیف شده بود که نمیتوانست در بزند و تاصبح پشت در افتاده بود. صبح روز بعد خدمتکارش او را پشت در مییابد و پیکر نیمهجانش را بهخانه میبرد. دهخدا بر اثر این اقدام جنایتکارانه به بیماری ذاتالریه دچار شد و وفات یافت.
پس از درگذشت دهخدا، خانهاش تبدیل به دبستانی با نام خودش شد. اما در سالهای پس از انقلاب نام او را از روی دبستان برداشتند.
#دهخدا در قبرستان ابنبابویه به خاک سپرده شد. از دهخدا آثار گرانبهایی باقی مانده است که در مجموعههایی نظیر چرند و پرند، امثال و حکم، نامههای سیاسی، مقالات دهخدا، دیوان دهخدا و بالاخره اثر جاودانه او، لغتنامه دهخدا جمعآوری و تألیف شده است.
⚡️ #سبک #دهخدا
دهخدا در ادبیات عهد انقلاب مشروطه مقامی ارجمند دارد؛ او باهوشترین و دقیقترین طنزنویس این عهد است.
او با نثر ویژهای که در نوشتن مقالات انتقادی صوراسرافیل به کار برد؛ نمونهای از نثر طنز و انتقادی فارسی را ابداع کرد. دهخدا هر حادثهای را دستاویز قرار میداد تا به استبداد بتازد.
⚡️ #اشعار #دهخدا
اشعار دهخدا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
۱) نخست اشعاری که به سبک متقدمان سروده، بعضی از این سرودهها دارای چنان استحکامی است که تشخیص آنها از گفتههای پیشینیان دشوار است.
۲) دوم اشعاری که در آنها تجدد ادبی به کار رفته است. مسمط "یاد آر ز شمع مرده یار آر" از بهترین اشعار جدید فارسی به شمار می آید.
۳) سوم اشعار فکاهی او که به زبان عامیانه سروده شده است.
دهخدا جزو معدود شاعران دورهی مشروطیت است که جهانبینی و جهاننگری روشنی دارد. هرگز دچار احساسات نمیشود و شعار نمیدهد.
دهخدا اشعارش را در قالبهای معهود مثنوی، غزل، مسمط، قطعه، دوبیتی و رباعی سروده است.
مضامین اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزندهی اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه میشود.
⚡️ #مسئولیت ها و #مقام های علی اکبر دهخدا
کار در وزارت امور خارجه
انتشار روزنامه صور اسرافیل و سروش
نماینده مجلس شورای ملی
رئیس دفتر وزارت معارف
رئیس تفتیش وزارت عدلیه
رئیس مدرسه علوم سیاسی
رئیس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تهران
🙏 #درگذرتاریخ @HistoryIranWorld
🎋 #ایران -علامه #دهخدا
مضامین #اشعار او :وطن پرستی،دادخواهی،رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است
ویژگیهای شعردهخدا #طنز تلخ و گزنده اوست
🙏 @HistoryIranWorld
🌍 #جهان -۷ اوت ۱۹۴۱ -سالگرد درگذشت #رابیندرنات شاعر شهیر#هند

✍️ -۷ اوت ۱۹۴۱ - ۱۶ مرداد۱۳۲۰ تاگور(tagor) #شاعر شهیر #هند
روز ۷ اوت سال ۱۹۴۱ درگذشت.
#رابیندرنات تاگور در سال ۱۸۶۱ در شهر کلکته بهدنیا آمد. او در سال ۱۸۷۷ برای تحصیل در رشته #حقوق و #ادبیات بهانگلیس رفت.تاگور پس از بازگشت بههند آثار شیوایی در نظم و نثر بهوجود آورد. او در سال ۱۹۱۳ برنده جایزه ادبی نوبل بهخاطر مجموعه شعرش بهنام گیتانجَلی(GITANJALI) شد.
🔹 #تاگور بهمناسبت هزاره #فردوسی در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ سفری بهایران کرد. او دراین دیدار با علاّمه علیاکبر #دهخدا که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را برعهده داشت ملاقات نمود.
🔹 برجستهترین #آثار او عبارتند از:”خاطرات من، قربانی، باغبان، چیدن میوه، میهن و جهان”.مجموع آثار تاگور در حدود ۵۰ درام و ۱۰۰ کتاب شعر و ۴۰ جلد داستان وکتاب فلسفی میباشد. نوشتههای او بیشتر بهزبان بنگالی و با ترجمه‌‌‌‌‌‌‌انگلیسیاست.
http://i.imgur.com/woyHlb2.jpg
🙏 #درگذرتاریخ @HistoryIranWorld
🎋 #ایران - 25دی ۱۳۲۴ - 15ژانویه1946 مؤسسه فرهنگنامه #دهخدا تشکیل شد

✍️براساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، بهپاس زحمات 40 ساله استاد علیاکبر دهخدا در گردآوری #لغتنامه _دهخدا مقرر شد تا از آن پس، مؤسسهیی تحت نظر استاد، از فرهنگیان کشور و با مخارج دولت تأسیس شود.
دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران دراین مجلس بود در تأیید این طرح در مجلس گفت:
میخواستم عرض کنم که آقای دهخدا چهل سال است زحمت این کار را کشیدهاند ولی ایشان دیگر قادر نیستند. اگر یک عدهیی باشند، این کتاب را تمام میکنند. بدون اینکه عدهیی در اختیار ایشان باشد فایده ندارد .
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد چاپ و مخارج چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد.
https://s13.postimg.org/yfpwacx9z/images.jpg
🖊 درگذر🗓 #تاریخ @HistoryIranWorld
Forwarded from اتچ بات
🎋 #ایران -7اسفند- #درگذشت علامه علی اکبر #دهخدا ٫ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و شاعر #مؤلف و بنیانگذار #لغت_‌نامه #دهخدا
مضامین #اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا #طنز تلخ و گزنده اوست

✍️علامه علی اکبر #دهخدا در سال ۱۲۹۷ هجری قمری در تهران به دنیا آمد ٫علی اکبر ده ساله بود که پدرش وفات کرد و دهخدا با سرپرستی مادر به تحصیل خود ادامه داد.
بعدها که مدرسهی سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آنجا به تحصیل پرداخت وبه فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و سپس به اروپا رفت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد.
بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز #مشروطیت بود و در آن هنگام وی در انتشار روزنامهی صوراسرافیل که از جراید معروف مشروطیت بود با میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و میرزا قاسم تبریزی به همکاری پرداخت.
پس از تعطیلی مجلس در دورهی محمدعلی شاه، دهخدا با جمعی از آزادی خواهان به اروپا رفت.
در سوئیس سه شماره از روزنامهی صوراسرافیل را منتشر کرد و سپس به استانبول رفت و در آنجا نیز در انتشار روزنامهی سروش با آزادی خواهان همکاری کرد.
پس از خلع محمدعلی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شد و به درخواست آزادی خواهان به مجلس رفت.
#دهخدا در سالهای #نهضت #ملی شدن #نفت به رهبری #دکترمحمدمصدق، پشتیبان جدی او بود. در ماههای پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شایعه تشکیل شورای سلطنت و ریاست شورای دهخدا (در صورت پیروزی نهضت و اعلام جمهوری) بر سر زبانها افتاد٫به همین خاطر نیز مأموران کودتا پس از کودتای ۲۸ مرداد به خانهاش ریختند و وی را شدیداً مضروب نمودند.
دستی نیز در کار بود که سرمقاله نخست صوراسرافیل ایوردُن (دوره دوم) را که حاوی حملههای بیپروایی به موجودیت پادشاهی در ایران بود برای رهبران سیاسی ارسال میکرد
در چنین وضعیتی بود که در روزهای اول بعد از کودتا، خانه دهخدا توسط مأموران تفتیش شد و وی را شدیداً مضروب نمودند. دهخدا مورد احضار و بازجویی قرار گرفت. به دلایلی پیش گفته شده و نیز شرکت در نامه سرگشاده علیه کنسرسیوم نفت در سال بعد، نام دهخدا را از خیابان محل زندگیاش برداشتند.
#علی_‌اکبر_دهخدا در روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۳۴ در سن ۷۷ سالگی در خانه مسکونی خود در خیابان ایرانشهر تهران درگذشت. پیکر او به شهر ری مشایعت و در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون گردید. پس از درگذشت دهخدا، خانهاش تبدیل به دبستانی با نام خودش شد. اما در سالهای پس از انقلاب نام او را از روی دبستان برداشتند.
مضامین #اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزندهی اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه میشود.
🖊 درگذر🗓 #تاریخ @HistoryIranWorld
🎋 #ایران 8 خرداد 1286 آغاز انتشار روزنامه #صوراسرافیل در دوران مشروطه

✍️اولين شماره نامه هفتگي صوراسرافيل چند ماه پس از پذيرش #مشروطيت ايران در هشتم (يا يازدهم) خرداد 1286 از چاپ خارج شد و به دست مردم رسيد. اين روزنامه با پيشنهاد و كوشش #ميرزاجهانگيرخان شيرازي معروف به صور اسرافيل و علي اكبر دهخدا اداره و منتشر ميشد.
جهانگيرخان اين روزنامه را با هدف تكميل معني مشروطيت و حمايتِ مجلس شوراي ملي و كمك به روستائيان، #ضعفا، فقرا و مظلومين انتشار ميداد.
در آغاز، صوراسرافيل هفتهاي يكبار منتشر ميشد. تا آن وقت، ادبيات و انشاء ايراني عموماً و روزنامهها، خصوصاً به طرز نگارش قديم، سراسر الفاظ مسجَّع، پرتكلف و بيحقيقت و بدون معني و خالي از سود و اثر بود. اين روزنامه در تغيير نگارش تأثير فراواني داشت. روزنامه صوراسرافيل در طول انتشار خود دچار مشكلاتي شد. چندين بار نويسنده آن را تكفير كردند و چند بار بساط روزنامهنويسي آن را در هم پيچيدند. اين روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار و در پي به توپ بستن مجلس توسط #محمد علي شاه قاجار و پس از قتل ميرزا جهانگيرخان، مدتي #تعطيل شد تا اينكه #دهخدا آن را چند شماره در اروپا منتشر كرد و پس از مدتي براي هميشه تعطيل شد.
https://bit.ly/2J8TENo

🖊 درگذر🗓 #تاریخ @HistoryIranWorld
🌍 #جهان -۷ اوت ۱۹۴۱ -سالگرد درگذشت #رابیندرنات شاعر شهیر#هند

✍️ -۷ اوت ۱۹۴۱ - ۱۶ مرداد۱۳۲۰ تاگور(tagor) #شاعر شهیر #هند
روز ۷ اوت سال ۱۹۴۱ درگذشت.
#رابیندرنات تاگور در سال ۱۸۶۱ در شهر کلکته بهدنیا آمد. او در سال ۱۸۷۷ برای تحصیل در رشته #حقوق و #ادبیات بهانگلیس رفت.تاگور پس از بازگشت بههند آثار شیوایی در نظم و نثر بهوجود آورد. او در سال ۱۹۱۳ برنده جایزه ادبی نوبل بهخاطر مجموعه شعرش بهنام گیتانجَلی(GITANJALI) شد.
🔹 #تاگور بهمناسبت هزاره #فردوسی در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ سفری بهایران کرد. او دراین دیدار با علاّمه علیاکبر #دهخدا که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را برعهده داشت ملاقات نمود.
🔹 برجستهترین #آثار او عبارتند از:”خاطرات من، قربانی، باغبان، چیدن میوه، میهن و جهان”.مجموع آثار تاگور در حدود ۵۰ درام و ۱۰۰ کتاب شعر و ۴۰ جلد داستان وکتاب فلسفی میباشد. نوشتههای او بیشتر بهزبان بنگالی و با ترجمه‌‌‌‌‌‌‌انگلیسیاست.
http://i.imgur.com/woyHlb2.jpg
🙏 #درگذرتاریخ @HistoryIranWorld
🎋 #ایران - 25دی ۱۳۲۴ - 15ژانویه1946 مؤسسه فرهنگنامه #دهخدا تشکیل شد

✍️براساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، بهپاس زحمات 40 ساله استاد علیاکبر دهخدا در گردآوری #لغتنامه _دهخدا مقرر شد تا از آن پس، مؤسسهیی تحت نظر استاد، از فرهنگیان کشور و با مخارج دولت تأسیس شود.
دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران دراین مجلس بود در تأیید این طرح در مجلس گفت:
میخواستم عرض کنم که آقای دهخدا چهل سال است زحمت این کار را کشیدهاند ولی ایشان دیگر قادر نیستند. اگر یک عدهیی باشند، این کتاب را تمام میکنند. بدون اینکه عدهیی در اختیار ایشان باشد فایده ندارد .
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد چاپ و مخارج چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد.
https://s13.postimg.org/yfpwacx9z/images.jpg
🖊 درگذر🗓 #تاریخ @HistoryIranWorld
Forwarded from اتچ بات
🎋 #ایران -7اسفند- #درگذشت علامه علی اکبر #دهخدا ٫ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و شاعر #مؤلف و بنیانگذار #لغت_‌نامه #دهخدا
مضامین #اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا #طنز تلخ و گزنده اوست

✍️علامه علی اکبر #دهخدا در سال ۱۲۹۷ هجری قمری در تهران به دنیا آمد ٫علی اکبر ده ساله بود که پدرش وفات کرد و دهخدا با سرپرستی مادر به تحصیل خود ادامه داد.
بعدها که مدرسهی سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آنجا به تحصیل پرداخت وبه فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و سپس به اروپا رفت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد.
بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز #مشروطیت بود و در آن هنگام وی در انتشار روزنامهی صوراسرافیل که از جراید معروف مشروطیت بود با میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و میرزا قاسم تبریزی به همکاری پرداخت.
پس از تعطیلی مجلس در دورهی محمدعلی شاه، دهخدا با جمعی از آزادی خواهان به اروپا رفت.
در سوئیس سه شماره از روزنامهی صوراسرافیل را منتشر کرد و سپس به استانبول رفت و در آنجا نیز در انتشار روزنامهی سروش با آزادی خواهان همکاری کرد.
پس از خلع محمدعلی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شد و به درخواست آزادی خواهان به مجلس رفت.
#دهخدا در سالهای #نهضت #ملی شدن #نفت به رهبری #دکترمحمدمصدق، پشتیبان جدی او بود. در ماههای پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شایعه تشکیل شورای سلطنت و ریاست شورای دهخدا (در صورت پیروزی نهضت و اعلام جمهوری) بر سر زبانها افتاد٫به همین خاطر نیز مأموران کودتا پس از کودتای ۲۸ مرداد به خانهاش ریختند و وی را شدیداً مضروب نمودند.
دستی نیز در کار بود که سرمقاله نخست صوراسرافیل ایوردُن (دوره دوم) را که حاوی حملههای بیپروایی به موجودیت پادشاهی در ایران بود برای رهبران سیاسی ارسال میکرد
در چنین وضعیتی بود که در روزهای اول بعد از کودتا، خانه دهخدا توسط مأموران تفتیش شد و وی را شدیداً مضروب نمودند. دهخدا مورد احضار و بازجویی قرار گرفت. به دلایلی پیش گفته شده و نیز شرکت در نامه سرگشاده علیه کنسرسیوم نفت در سال بعد، نام دهخدا را از خیابان محل زندگیاش برداشتند.
#علی_‌اکبر_دهخدا در روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۳۴ در سن ۷۷ سالگی در خانه مسکونی خود در خیابان ایرانشهر تهران درگذشت. پیکر او به شهر ری مشایعت و در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون گردید. پس از درگذشت دهخدا، خانهاش تبدیل به دبستانی با نام خودش شد. اما در سالهای پس از انقلاب نام او را از روی دبستان برداشتند.
مضامین #اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزندهی اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه میشود.
🖊 درگذر🗓 #تاریخ @HistoryIranWorld
🎋 #ایران 8 خرداد 1286 آغاز انتشار روزنامه #صوراسرافیل در دوران مشروطه

✍️اولين شماره نامه هفتگي صوراسرافيل چند ماه پس از پذيرش #مشروطيت ايران در هشتم (يا يازدهم) خرداد 1286 از چاپ خارج شد و به دست مردم رسيد. اين روزنامه با پيشنهاد و كوشش #ميرزاجهانگيرخان شيرازي معروف به صور اسرافيل و علي اكبر دهخدا اداره و منتشر ميشد.
جهانگيرخان اين روزنامه را با هدف تكميل معني مشروطيت و حمايتِ مجلس شوراي ملي و كمك به روستائيان، #ضعفا، فقرا و مظلومين انتشار ميداد.
در آغاز، صوراسرافيل هفتهاي يكبار منتشر ميشد. تا آن وقت، ادبيات و انشاء ايراني عموماً و روزنامهها، خصوصاً به طرز نگارش قديم، سراسر الفاظ مسجَّع، پرتكلف و بيحقيقت و بدون معني و خالي از سود و اثر بود. اين روزنامه در تغيير نگارش تأثير فراواني داشت. روزنامه صوراسرافيل در طول انتشار خود دچار مشكلاتي شد. چندين بار نويسنده آن را تكفير كردند و چند بار بساط روزنامهنويسي آن را در هم پيچيدند. اين روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار و در پي به توپ بستن مجلس توسط #محمد علي شاه قاجار و پس از قتل ميرزا جهانگيرخان، مدتي #تعطيل شد تا اينكه #دهخدا آن را چند شماره در اروپا منتشر كرد و پس از مدتي براي هميشه تعطيل شد.
https://bit.ly/2J8TENo

🖊 درگذر🗓 #تاریخ @HistoryIranWorld
شعر «یاد آر ز شمع مرده، یاد آر»
🎋 #ایران - یادواره جهانگیرخان صوراسرافیل

🎼علی اکبر دهخدا شعر «یاد آر ز شمع مرده، یاد آر» را
به یاد #جهانگیرخان_صوراسرافیل،
شهید مشروطه سرود.🌷

🌟 جهانگیر خان مدیر روزنامه «صور اسرافیل» و از دوستان و یاران دهخدا بود.
🖌 #دهخدا در روزگار تبعید در استانبول، شبی جهانگیرخان را خواب دید. بیدار شد و در حال گریستن برای یارش و شمع راه آزادی، این مسمط زیبا و مشهور را، عاشقانه سرود...
دکلمه: #ایرج_گرگین

🗓 @Historyiranworld - در گذر تاریخ
شعر «یاد آر ز شمع مرده، یاد آر»
🎋 #ایران - یادواره جهانگیرخان صوراسرافیل

🎼علی اکبر دهخدا شعر «یاد آر ز شمع مرده، یاد آر» را
به یاد #جهانگیرخان_صوراسرافیل،
شهید مشروطه سرود.🌷

🌟 جهانگیر خان مدیر روزنامه «صور اسرافیل» و از دوستان و یاران دهخدا بود.
🖌 #دهخدا در روزگار تبعید در استانبول، شبی جهانگیرخان را خواب دید. بیدار شد و در حال گریستن برای یارش و شمع راه آزادی، این مسمط زیبا و مشهور را، عاشقانه سرود...
دکلمه: #ایرج_گرگین

🗓 @Historyiranworld - در گذر تاریخ
🌍 #جهان -۷ اوت ۱۹۴۱ -سالگرد درگذشت #رابیندرنات شاعر شهیر#هند

✍️ -۷ اوت ۱۹۴۱ - ۱۶ مرداد۱۳۲۰ تاگور(tagor) #شاعر شهیر #هند
روز ۷ اوت سال ۱۹۴۱ درگذشت.
#رابیندرنات تاگور در سال ۱۸۶۱ در شهر کلکته بهدنیا آمد. او در سال ۱۸۷۷ برای تحصیل در رشته #حقوق و #ادبیات بهانگلیس رفت.تاگور پس از بازگشت بههند آثار شیوایی در نظم و نثر بهوجود آورد. او در سال ۱۹۱۳ برنده جایزه ادبی نوبل بهخاطر مجموعه شعرش بهنام گیتانجَلی(GITANJALI) شد.
🔹 #تاگور بهمناسبت هزاره #فردوسی در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ سفری بهایران کرد. او دراین دیدار با علاّمه علیاکبر #دهخدا که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را برعهده داشت ملاقات نمود.
🔹 برجستهترین #آثار او عبارتند از:”خاطرات من، قربانی، باغبان، چیدن میوه، میهن و جهان”.مجموع آثار تاگور در حدود ۵۰ درام و ۱۰۰ کتاب شعر و ۴۰ جلد داستان وکتاب فلسفی میباشد. نوشتههای او بیشتر بهزبان بنگالی و با ترجمه‌‌‌‌‌‌‌انگلیسیاست.
http://i.imgur.com/woyHlb2.jpg
🙏 #درگذرتاریخ @HistoryIranWorld
🎋 #ایران - 25دی ۱۳۲۴ - 15ژانویه1946 مؤسسه فرهنگنامه #دهخدا تشکیل شد

✍️براساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، بهپاس زحمات 40 ساله استاد علیاکبر دهخدا در گردآوری لغتنامه دهخدا مقرر شد تا از آن پس، مؤسسهیی تحت نظر استاد، از فرهنگیان کشور و با مخارج دولت تأسیس شود.
دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران دراین مجلس بود در تأیید این طرح در مجلس گفت:
میخواستم عرض کنم که آقای دهخدا چهل سال است زحمت این کار را کشیدهاند ولی ایشان دیگر قادر نیستند. اگر یک عدهیی باشند، این کتاب را تمام میکنند. بدون اینکه عدهیی در اختیار ایشان باشد فایده ندارد .
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد چاپ و مخارج چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد.
#تاریخی
#فرهنگنامه_دهخدا

🗓 @Historyiranworld - در گذر تاریخ
🎋 #ایران -7اسفند- درگذشت #علامه_علی_اکبر_دهخدا ٫ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و شاعر مؤلف و بنیانگذار لغتنامه دهخدا
مضامین اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزنده اوست

✍️علامه علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۹۷ هجری قمری در تهران به دنیا آمد ٫علی اکبر ده ساله بود که پدرش وفات کرد و دهخدا با سرپرستی مادر به تحصیل خود ادامه داد.
بعدها که مدرسهی سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آنجا به تحصیل پرداخت وبه فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و سپس به اروپا رفت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد.
بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت بود و در آن هنگام وی در انتشار روزنامهی صوراسرافیل که از جراید معروف مشروطیت بود با میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و میرزا قاسم تبریزی به همکاری پرداخت.
پس از تعطیلی مجلس در دورهی محمدعلی شاه، دهخدا با جمعی از آزادی خواهان به اروپا رفت.
در سوئیس سه شماره از روزنامهی صوراسرافیل را منتشر کرد و سپس به استانبول رفت و در آنجا نیز در انتشار روزنامهی سروش با آزادی خواهان همکاری کرد.
پس از خلع محمدعلی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شد و به درخواست آزادی خواهان به مجلس رفت.
#دهخدا در سالهای نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکترمحمدمصدق، پشتیبان جدی او بود. در ماههای پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شایعه تشکیل شورای سلطنت و ریاست شورای دهخدا (در صورت پیروزی نهضت و اعلام جمهوری) بر سر زبانها افتاد٫به همین خاطر نیز مأموران کودتا پس از کودتای ۲۸ مرداد به خانهاش ریختند و وی را شدیداً مضروب نمودند.
دستی نیز در کار بود که سرمقاله نخست صوراسرافیل ایوردُن (دوره دوم) را که حاوی حملههای بیپروایی به موجودیت پادشاهی در ایران بود برای رهبران سیاسی ارسال میکرد
در چنین وضعیتی بود که در روزهای اول بعد از کودتا، خانه دهخدا توسط مأموران تفتیش شد و وی را شدیداً مضروب نمودند. دهخدا مورد احضار و بازجویی قرار گرفت. به دلایلی پیش گفته شده و نیز شرکت در نامه سرگشاده علیه کنسرسیوم نفت در سال بعد، نام دهخدا را از خیابان محل زندگیاش برداشتند.
#علی_‌اکبر_دهخدا در روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۳۴ در سن ۷۷ سالگی در خانه مسکونی خود در خیابان ایرانشهر تهران درگذشت. پیکر او به شهر ری مشایعت و در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون گردید. پس از درگذشت دهخدا، خانهاش تبدیل به دبستانی با نام خودش شد. اما در سالهای پس از انقلاب نام او را از روی دبستان برداشتند.
مضامین اشعار او : وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزندهی اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه میشود.
#علامه_علی_اکبر_دهخدا
#تاریخی

🗓 @Historyiranworld - در گذر تاریخ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎋 #ایران - یادواره جهانگیرخان صوراسرافیل

🎼علی اکبر دهخدا شعر «یاد آر ز شمع مرده، یاد آر» را
به یاد #جهانگیرخان_صوراسرافیل،
شهید مشروطه سرود.🌷

🌟 جهانگیر خان مدیر روزنامه «صور اسرافیل» و از دوستان و یاران دهخدا بود.
🖌 #دهخدا در روزگار تبعید در استانبول، شبی جهانگیرخان را خواب دید. بیدار شد و در حال گریستن برای یارش و شمع راه آزادی، این مسمط زیبا و مشهور را، عاشقانه سرود...
دکلمه: #ایرج_گرگین

🗓 @Historyiranworld - در گذر تاریخ
🎋 #ایران - 25دی ۱۳۲۴ - مؤسسه فرهنگنامه #دهخدا تشکیل شد

✍️براساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، بهپاس زحمات 40 ساله استاد علیاکبر دهخدا در گردآوری لغتنامه دهخدا مقرر شد تا از آن پس، مؤسسهیی تحت نظر استاد، از فرهنگیان کشور و با مخارج دولت تأسیس شود.
دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران دراین مجلس بود در تأیید این طرح در مجلس گفت:
میخواستم عرض کنم که آقای دهخدا چهل سال است زحمت این کار را کشیدهاند ولی ایشان دیگر قادر نیستند. اگر یک عدهیی باشند، این کتاب را تمام میکنند. بدون اینکه عدهیی در اختیار ایشان باشد فایده ندارد .
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد چاپ و مخارج چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد.
#تاریخی
#فرهنگنامه_دهخدا

🗓 @Historyiranworld - در گذر تاریخ