آوا تحلیل
17.5K subscribers
8.37K photos
68 links
تحت نظارت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

📊 بررسی تخصصی گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها

📉 تحلیل تکنیکال

🔎 بررسی بازارهای جهانی

📈 معاملات بورس کالا

هر آنچه در خصوص بازار سرمایه باید بدانید...
Download Telegram
to view and join the conversation
#بررسی_گزارش_کدال #پارس

پتروشیمی پارس در 6 ماهه نخست سال جاری 4759 میلیارد تومان معادل 793 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 13 درصد رشد داشته است.

فروش شرکت در این 6 ماه 21102 میلیارد تومان گزارش شده که 123 درصد بیشتر از شش ماهۀ سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 33 به 24 درصد رسیده است.

فروش 10211 میلیارد تومانی بهار شرکت با 7 درصد افزایش در تابستان به 10891 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار کاهش داشته و از 28 به 21 درصد رسیده است.

📉 قیمت سهم 20326 تومان می باشد و در سه ماه گذشته 20 درصد بازدهی داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #پدرخش

تولیدی و صنعتی درخشان تهران در 6 ماهه نخست سال جاری 1.5 میلیارد تومان معادل 99 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 8 درصد افت داشته است.

فروش شرکت در این 6 ماه 44 میلیارد تومان گزارش شده که 47 درصد بیشتر از شش ماهۀ سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 25 به 6 درصد رسیده است.

فروش 18 میلیارد تومانی بهار شرکت با 46 درصد افزایش در تابستان به 26 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار کاهش داشته و از 9 به 3 درصد رسیده است.

📉 قیمت سهم 2337 تومان می باشد و در سه ماه گذشته 7 درصد افت داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #قرن

پدیده شیمی قرن در 6 ماهه نخست سال جاری 134 میلیارد تومان معادل 1337 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 33 درصد افت داشته است.

فروش شرکت در این 6 ماه 1061 میلیارد تومان گزارش شده که 59 درصد بیشتر از شش ماهۀ سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 35 به 24 درصد رسیده است.

فروش 343 میلیارد تومانی بهار شرکت با 109 درصد افزایش در تابستان به 718 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار افزایش داشته و از 21 به 26 درصد رسیده است.

📉 قیمت سهم 2583 تومان می باشد و در سه ماه گذشته 22 درصد افت داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #غالبر

غالبر در دوره 6ماهه زیان 1.8 میلیارد تومانی اعلام نموده که در مدت مشابه سال گذشته 1.9میلیارد تومان زیان داشته است.

درآمد شرکت در این 6ماه 108 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99 درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره 6ماهه 1400، 11 درصد بوده که این عدد در 6ماهه سال 99حدود 13 درصد بوده است.

این شرکت در فصل تابستان 610میلیون تومان زیان ساخته این در حالی است که در بهار1.2 میلیارد تومان زیان گزارش کرده بود همچنین درآمد شرکت در تابستان 55 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار 5 درصد رشد داشته است.

📉 قیمت سهم 1039 تومان است و در سه ماه گذشته 35 درصد کاهش قیمت داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #فنورد

فنورد در دوره 6 ماهه به سود خالص 195 میلیارد تومانی دست یافت(1358 تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36% رشد داشته است.

درامد شرکت در این 6 ماه 1010 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره 6 ماهه 1400 ، 23% بوده که این عدد در 6 ماهه 99 ، 26% بوده است(افت حاشیه سود ناخالص).

این شرکت در فصل تابستان 100 میلیارد تومان سود ساخته که نسبت به بهار 5% رشد داشته شته است. هم چنین درامد شرکت در تابستان 491 میلیارد تومان بوده که افت 5% نسبت به بهار تجربه کرده است.

قیمت سهم 1840 تومان است و در سه ماه گذشته 7.6% افت قیمت داشته است.
#بررسی_گزارش_کدال #خساپا

شرکت سایپا در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 2920 میلیارد تومان (149 ریال به ازای هر سهم) زیان محقق کرد. زیان شرکت در دوره مشابه سال گذشته برابر 2525 میلیارد تومان (129 ریال به ازای هر سهم) بود.

خساپا در این دوره 16555 میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که حدود 200 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می باشد. حاشیه سود ناخالص در 6 ماهه 1399 برابر -7 درصد بود اما در این دوره به -3 درصد رسید.

سایپا در تابستان با رشد 26 درصدی نسبت به بهار، حدودا 9250 میلیارد تومان درآمد فروش ثبت کرد. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار +4.5 درصد بود اما در تابستان به منفی 9 درصد رسید. زیان محقق شده شرکت در دو فصل بهار و تابستان به ترتیب 55 و 94 ریال به ازای هر سهم بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 162 تومان بوده و در سه ماه اخیر 10 درصد بازدهی منفی داشته است.
#بررسی_گزارش_کدال #فسبزوار
سال مالی شرکت، منتهی به آذر 1400 می باشد.

فسبزوار در دوره 9 ماهه سال مالی، به سود خالص 1830 میلیارد تومانی دست یافت(458 تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 180% رشد داشته است.

درامد شرکت در این 9 ماه 4200 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 154% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره 9 ماهه سال مالی 1400 ، 43% بوده که این عدد در9 ماهه 99 ، 40% بوده است.

سود خالص شرکت در فصل تابستان 456 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار و زمستان به ترتیب 42-% و 23-% افت داشته است. درامد شرکت در تابستان 1320 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار و زمستان 22-% و 11+% تغییر داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 33% بوده که این عدد در بهار و زمستان 45% و 50% بوده است.

قیمت سهم 3490 تومان است و نسبت به یک ماه گذشته تغییر قیمت چندانی نداشته است ...
#بررسی_گزارش_کدال #کگل

کگل در 6 ماهه سال جاری 11119 میلیارد تومان معادل 1112 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 150 درصد رشد داشته است.

فروش شرکت در 6 ماهه سال جاری 23839 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 128 درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از 46 درصد به 52 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت در تابستان 9630 میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار 32 درصد افت را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص بهار 63 درصد بوده که در تابستان کاهش داشته و به 36 درصد رسیده است. سود خالص فصل تابستان 320 ریال به ازای هر سهم بوده که نسبت به فصل قبل 30 درصد افت داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 22730 ریال بوده و در سه ماه اخیر 18 درصد بازدهی داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا

کیمیا در 6 ماهه سال جاری 129 میلیارد تومان معادل 1233 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 284 درصد رشد داشته است.

فروش شرکت در 6 ماهه سال جاری 325.9 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 251 درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از 32 درصد به 35 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت در تابستان 216 میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار 97 درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص بهار و تابستان حدود 35 درصد بوده است. سود خالص فصل تابستان 767 ریال به ازای هر سهم بوده که نسبت به فصل قبل 64 درصد افزایش داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 16610 ریال بوده و در سه ماه اخیر 15 درصد بازدهی داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #خوساز

شرکت محورسازان ایران خودرو دوره 6 ماهه منتهی به شهریور را با سود 1.8 میلیارد تومانی (16 ریال به ازای هر سهم) پشت سر گذاشت. سود شرکت در دوره مشابه سال گذشته 12 ریال به ازای هر سهم بود.

فروش شرکت در این دوره با رشد 125 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 659 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص حاشیه سود ناخالص 6 ماهه 1399 برابر 4 درصد بود اما در سال جاری به 1.5 درصد رسید.

خوساز در دو فصل بهار و تابستان به ترتیب 286 و 372 میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد. حاشیه سود ناخالص در بهار 3 درصد بود اما در تابستان تقریبا به صفر رسید. سود خالص در این دو فصل به ترتیب 16 و 0 ریال به ازای هر سهم گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 741 تومان بوده و در سه ماه اخیر 5 درصد بازدهی کسب کرده است.
#بررسی_گزارش_کدال #شاراک

شرکت در 6 ماه سال جاری بالغ بر 3170 میلیارد تومان ( 393 تومان به ازای هر سهم) سود شناسایی نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه 292 درصد داشته است. از این میزان، 203 تومان سود به ازای هر سهم در بهار و 190 تومان در تابستان شناسایی شده است. فروش شرکت رشد 156 درصد و حاشیه سود ناخالص نیز 16 درصدی نسبت به شش ماهه سال گذشته داشته است.

فروش شرکت در بهار بالغ بر 4237 میلیارد تومان بوده که با 25 درصد رشد در تابستان به 5286 میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سود ناخالص با 16 درصد کاهش در فصل تابستان نسبت به بهار از 45 درصد به 29 درصد رسیده است. همچنین حاشیه سود خالص نیز با افت 9 درصد از 38 درصد در بهار به 29 درصد در تابستان افزایش داشته است.

آخرین قیمت سهم برابر با 5205 تومان بوده و قیمت سهم در یک ماه گذشته 76 درصد افزایش داشته است.
#بررسی_گزارش_کدال #خودرو

ایران خودرو در 6 ماهه سال جاری 4963 میلیارد تومان معادل 165 ریال به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 45 درصد کاهش داشته است.

فروش شرکت در 6 ماهه سال جاری 44599 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از 21- درصد به 3- درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت در تابستان 25152 میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار 29 درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص بهار 6.9- و تابستان 0.6- درصد بوده که بهبود داشته است. زیان خالص فصل تابستان 73 ریال به ازای هر سهم بوده که نسبت به فصل قبل 19 درصد کاهش داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 1738 ریال بوده و در سه ماه اخیر 14 درصد افت داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #کگهر

شرکت سنگ آهن گهر زمین سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. کگهر در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 1400، بیش از 7660 میلیارد تومان (معادل 3065 ریال به ازای هر سهم) سود خالص به دست آورد که رشد چشمگیر 220 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

مبلغ فروش شرکت در این دوره 130 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافت و به 13720 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص طی این دوره با رشد 8 واحد درصدی به 57 درصد رسید.

کگهر در سه فصل سال مالی جاری خود به ترتیب 5058، 4800 و 3860 میلیارد تومان درامد عملیاتی کسب کرد. حاشیه سود ناخالص در فصل اول 53% و در دو فصل بعدی 59% گزارش شده است. سود خالص طی این سه فصل به ترتیب 2144، 101، و 820 ریال به ازای هر سهم بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 4450 تومان و بازدهی 3 ماه اخیر آن 7 درصد بوده است.
#بررسی_گزارش_کدال #قهکمت

فروش شرکت در مهر ماه حدود 148.4 میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور 162% و نسبت به مهر ماه سال گذشته، 261% افزایش داشته است. سال مالی شرکت منتهی به 31 شهریور ماه بوده و این گزارش، اولین گزارش سال مالی 1401 می باشد.

مقدار تولید و فروش شکر سفید تولیدی از چغندر در مهر به ترتیب برابر با 11،981 و 3،605 تن بوده که مقدار تولید 1599% و مقدار فروش 1% نسبت به شهریور ماه رشد داشته است.

نرخ فروش شکر سفید تولیدی از چغندر در مهر ماه حدود 12.5 میلیون تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه افزایشی کمتر از 1% داشته است.

در حال حاضر سهم ممنوع – متوقف است و آخرین قیمت آن 3،900 تومان بوده است.
#بررسی_گزارش_کدال #خاذين

سايپا آذين شش ماه نخست سال را با سود خالص 13 میلیارد ریالی به پایان رساند. سود خالص هر سهم 5 ریال گزارش شده که نسبت به شش ماهۀ سال قبل 74 درصد افت نشان می دهد.

فروش شرکت در این مدت 671 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 90 درصد رشد داشته، اما حاشیه سود ناخالص اندک شرکت کمتر هم شده و از 6.6 به 3.6 درصد تنزل یافته است.

شرکت در تابستان وضعیت بهتری از بهار داشته است. فروش فصل تابستان با 52 درصد رشد نسبت به بهار به 404 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص هم بهبود یافته و از 1.5 به 5 درصد رسیده است. در بهار شرکت به ازای هر سهم 76 ریال زیان خالص شناسایی کرده بود که در تابستان به 81 ریال سود خالص تبدیل شده است.

📉 آخرین قیمت سهم حدود 259 تومان می باشد و در سه ماه گذشته 27 درصد افت داشته است...
#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

فروش شرکت در مهر ماه 129 میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور 24% و نسبت به مهر ماه سال گذشته، 84% افزایش داشته است.

مقدار تولید و فروش شکر سفید تولیدی از چغندر در مهر به ترتیب برابر با 10،585 و 9،186 تن بوده که مقدار تولید 576% و مقدار فروش 17% نسبت به شهریور ماه رشد داشته است.

نرخ فروش شکر سفید تولیدی از چغندر در مهر ماه حدود 12.5 میلیون تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه افزایشی کمتر از 1% داشته است.

قیمت سهم برابر با 9000 تومان است و در یک ماه گذشته 4 درصد افت داشته است.
#بررسی_گزارش_کدال #شدوص

شدوص در مهر 77.3 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که 6 درصد نسبت به فروش 72.7 میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور رشد داشته است و رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب میشود.

مقدار فروش شرکت در شهریور 2941 تن انواع گرید دوده بوده که با کمتر از 1 درصد افزایش، به 2962 تن در مهر رسیده است. مقدار تولید نیز با بیش از 10 درصد افزایش، به 3033 تن در مهر رسیده است.

نرخ فروش دوده نسبت به شهریور 5.6 درصد افزایش داشته است.

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون 455 میلیارد تومان است که نشان از رشد 168 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مقدار فروش شرکت 18991 تن است که 12 درصد افزایش را نشان میدهد.

آخرین قیمت سهم برابر با 20600 ریال بوده و در یک ماه گذشته 6 درصد افت داشته است...