అపొస్తలుల బోధ
167 subscribers
253 photos
1 video
128 links
📖 ఆత్మీయ సందేశాలు కొరకు - ( www.cockm.in )

👤 అడ్మిన్ చాట్ బాక్స్ - ( @cocAdminChatBox_bot )

🗣️ గ్రూప్ లింక్ - ( @ApostolicDoctrineRom1616 )
Download Telegram
❀ 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜 : *"ప్రేమ - అంటే నీ భావనేమోగానీ"? (LOVE)*
👇
❀ 𝐋𝐢𝐧𝐤 : [ https://www.cockm.in/2020/02/Love.html ]
1 కొరింథి. 7:10-11
*మార్కు. 9:43-44*
*దానియేలు 3:28; 4:2; 34*
వందనములు 🙏
🍂 *అంశము* :
*"గుడారాల పండుగ లేదా పర్ణశాలల పండుగ"*


🍂 *లింక్*👇🏿
[ https://www.cockm.in/2018/03/The-Feast-Of-Tabernacles.html ]
యోహాను 14:23
*క్రీస్తు తనను సేవించామనే కోరారు ఆరాధించామని కాదు*
Happy Resurrection/Lord's Day